1973/74 ve 1979/80 yıllarında uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki ani artış hem hükûmetlerin, hem de endüstrilerin farkındalık ve endişeleri artmıştır. Dünyanın fosil yakıt rezervlerinin sınırlı doğası ve daha fazla fiyat artışı karşısında kırılganlıklarını azaltma ve arzlarını güvence altına alma konusunda davranışlarında önemli farklılıklar oluşmuştur. Son yıllardaki iklim değişikliğinin etkileri, dünya nüfusunun hızlı artışı ve doğal enerji kaynaklarındaki kısıtlar da üzerine eklendiğinde, ulusal enerji politikaları çok daha fazla önem kazanmıştır. Her ne kadar politikalar, enerji üreten ya da ithal eden ülkelere göre farklılık gösterse de, ortak temaların ortaya çıktığını görmekteyiz:

 • petrol-kökenli enerjinin diğer enerji türleri ile ikame edilmesi;
 • ithal edilen enerjinin yerel enerji ile ikame edilmesi;
 • tek bir yakıt türüne bağımlılıktan kurtulma mücadelesi;
 • yeni ve yenilenebilir enerji biçimlerinin (biyokütle gibi) geliştirilmesi;
 • endüstriyel enerji atıklarının ikincil enerji biçimi olarak kullanımının özendirilmesi;
 • ulusal çapta enerji kaynaklarının korunması, gibi.

İngiltere gibi enerji üreten bir ülkenin, politika geliştirmedeki yaklaşımları enerji teknolojileri ve enerji kaynaklarını koruma önlemleri üzerine odaklanmakta. Endüstrilere, cihaz üreticilerine ve araştırma ve geliştirme enstitülerine enerjiyle ilgili araştırma projeleri geliştirmeleri için finansal destek sağlanmakta. Aynı şekilde, üreticilere enerji tasarruf yöntemlerini devreye almaları ve atıkları yeniden kullanmaları için de finansal destekler sunulmakta. İngiltere, enerji politikalarını geliştirme ve hayata geçirmede, aşağıdaki gibi bir kamu yönetişimi kurmuş durumda.

Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın (DECC) amacı, İngiltere’nin güvenli, temiz, uygun maliyetli enerji arzına sahip olmasını ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak uluslararası aksiyonların alınmasını sağlamaktır. Bakanlık, dokuz ajans ve kamu mercii üzerinden faaliyetlerini yürütür:

 • Gaz ve Elektrik Piyasaları Bürosu (Ofgem), Bakanlık-dışı bağımsız bir Dairedir; gaz ve elektrik şebekelerini işleten tekel şirketlerin çalışmalarını regüle eder. Tüketicilerin yararını ve endüstrilerin çevresel iyileştirmeler sağlamasını gözetecek şekilde, fiyat kontrolleri ve yaptırımlarla ilgili kararlar alır.
 • Petrol ve Gaz Otoritesi, Bakanlık sponsorluğunda bir Yürütme Ajansı’dır. İngiltere’nin petrol ve gaz rezervlerinden azami şekilde ekonomik fayda elde etmesini sağlamak üzere kamu ve endüstri ile birlikte çalışır.
 • Dört adet Bakanlık-dışı Bağımsız Kamu Yürütme Mercii mevcuttur:
  • Sivil Nükleer Polis Otoritesi, Bakanlık sponsorluğunda, nükleer işleten şirketlerin gereksinimlerinin karşılandığını güvence altına almak üzere, Sivil Nükleer Polis Örgütü’ne (CNC) gözetmenlik eder.
  • Kömür Otoritesi, lisanslı kömür madeni işletmecilerinin sorumluluğu olmayan çöküntülerin hasar talepleri de dahil olmak üzere, kömür madenciliğinin geçmiş etkilerini yönetmek üzere kurulmuştur. Madenlerdeki su kirliliği ve madencilikten kalan diğer konularla uğraşır.
  • İklim Değişikliği Komitesi, hükûmete emisyon hedefleri konusunda yönlendirmede bulunur ve sera gazı emisyonunu düşürmeye dair kat edilen gelişrmeleri Parlamento’ya raporlar.
  • Nükleeri Devreden Çıkarma Otoritesi (NDA), tasfiye ve imha işlemlerinin, nükleer atığın uzun-vadeli yönetimine dair hükûmet politikalarıyla uyumlu olduğunu güvence altına almak kaydıyla, sivil nükleer tesislerin devreden çıkarılması ve temizliğinden sorumludur.
 • Üç adet de Bakanlık-dışı Bağımsız Kamu Danışma Mercii mevcuttur:
  • Radyoaktif Atık Yönetimi Komitesi (CoRWM), İngiliz hükûmetlerine yüksek etkinlikte radyoaktif atıkların uzun-dönemli yönetimiyle ilgili bağımsız tetkik ve yönlendirmede bulunur.
  • Yakıt Yoksulluğu Danışma Grubu, yakıt yoksulluğunu azaltmayı amaçlayan politikaların etkililiği konusunda yönlendirmede bulunur. Bu amaçla, yakıt yoksulluğunu azaltma konusunda çalışan organizasyonlar arasında daha büyük üst bir koordinasyonun yürütülmesini sağlar.
  • Nükleer Yükümlülüklerin Finansman Güvencesi Kurulu, yeni nükleer güç istasyonları işletmecileri tarafından sunulan finansal tabloların, Fonlanmış Devreden Çıkarma Programıyla (FDP) uyumuna dair kısmen tetkik ve yönlendirmede bulunur. Kurul, işletmecilerin onaya sunması gereken finansal düzenlemeler ve fonların düzenli gözden geçirilmesi konusunda Devlet Bakanı’na danışmanlık verir.

İngiliz hükûmeti, 1980’lerde enerji kaynaklarını koruma politikalarını izleme, koordine etme ve geliştirme amacıyla, tüm devlet dairelerini kucaklayan bir Enerji Verimlilik Yayılımı Bürosu’nu devreye aldı. Büronun hedefi, enerji verimliliğinin faydalarına dair farkındalık geliştirilmesi ve enerji kaynaklarının tüm sektörlerde korunması. Bu amaçla, üst yönetimin etkili desteğini sağlamakta, izleme, hedef koyma ve denetim faaliyetlerinde bulunmakta; araştırmalar yapmakta, bilgi toplayıp analiz etmekte; farkındalık amacıyla eğitici kurslar, çalıştaylar, konferans ve sergiler düzenlemekte, kısa filmler çekmekte, yayınlar neşretmekte; fikir ve deneyim paylaşımı ortamları oluşturmakta; ısı ve güç fizibilite analizleri yapan danışmanlara hibe vermekte.

Yayın: ICT Media Enerji, Ağustos 2015