İşletmelerin operasyonel verimlilik ve mükemmelliği hedeflemelerinin arkasındaki en büyük dürtü, ürün ve hizmetlerini kullanıcılarıyla en kısa sürede ve en uygun maliyetle buluşturabilmek. Bunun için kuruluş genelinde karar verme ve icraatte çevikliği artırma yetkinliklerinin gelişmesi gerek. İşte bu noktada bilginin ve teknolojinin önemi devreye giriyor. Değer katan faaliyetlere odaklanıp, daha az değer katanları gözden geçirmek ve gerektiği yerlerde otomasyona geçmek; doğru, güncel ve tam zamanlı bilgiye erişebilmek; kaynakları verimli kullanmak konularında teknoloji en önemli aracımız. Özellikle, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri, bu konularda imdada yetişmekte.

Etkili iş çözümleri (CRM, ERP, SCM gibi) kullanımı sayesinde süreçlerin/iş akışlarının otomasyonu ve verimli yönetimi, müşteri ilişkilerinin etkili yönetimi; kuruluşta hem verimliliğin, hem de performansın artırılması açısından büyük önem taşır. ERP örneğin, satış, pazarlama, üretim, malzeme, bütçe, bakım, kalite kontrol, maliyet, mali işler, insan kaynakları gibi temel işlevlerin akışkan ve verimli işlemesini sağlar. Öte yandan tedarik zincirinin bütünsel olarak işlemesini SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi) ile sağlayabiliriz. Operasyonel, analitik, aktivite yönetimi gibi müşteriye dönük temel işlevleri ise CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ile karşılayabiliriz. İş Zekâsı (BI), Analitik ve Raporlama, Performans Yönetimi gibi çözümler ise karar destek sistemleri olarak işleri akıllandırmada öne çıkmakta. Dijital Dönüşüm, işletmelerin dijitalleşmesinin ötesinde, teknolojik platform, altyapı ve iş çözümlerinin üzerinde büyüyen akıllı ve yenilikçi işletmeler, ürünler, hizmetler, iş modeller, süreçleri ifade etmekte.

İş dünyası, bilgi sistemlerinin güvenilir ve güncel veriyle beslenmesi, bilginin güvenli kılınması, birden fazla bilgi sistemi arasında bütünleşmenin ve akışkanlığın sağlanması, yeni taleplerin karşılanabilmesi gibi konuların zorlukları ile baş etmeye çalışmakta. Bir iş çözümünün yaşama geçirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususların başında, işletmenin stratejisini, gerçeklerini ve gelecek hedeflerini iyi algılamak, tüm kurguları bu doğrultuda yapmak gelir. İş Çözümlerinin hayata geçirilmesi konusu, kuruluşun stratejik yön, yetkinlik ve operasyonlarından bağımsız ele alınmamalıdır. Ardından diğer adımlara geçilmelidir.

Öncelikle, iş gereksinimlerinin anlaşılması, süreç akışlarının analizi ve değer zincirinin nerelerde işleyip, nerelerde geliştirilmesi gerektiğinin saptanması ile başlanmalı. Müşteri gerçekleri, gereksinim ve beklentilerini anlayıp, dışarıdan-içeriye bakış açışı ile geliştirilen süreçler daha fazla pazar ve müşteri-odaklı olacağından bizi gerçeklere daha hızlı ulaştıracaktır. İş Çözümlerinin hayata geçirilmesi aynı zamanda, mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi için de iyi bir fırsat sunmakta.

Anahtar, ana ve alt süreçler arasındaki bağlantıların netleştirilmesi de akışkanlık açısından kritik öneme sahiptir. İşleyişte en fazla gecikmeye yol açabilecek hususlar; birimler-arası işleyiş ve iletişim gereken noktalar, karar ve onay noktaları olmaktadır. Karar, onay ve yetki sahalarının iyi belirlenmesi, gecikme ve sorun sahalarının nedenleriyle tespit edilmesi, bilgi ve belge akışı ihtiyacının anlaşılması, değer zincirindeki tüm çarkların yerine oturmasını sağlayacaktır. Süreç analizi ve Değer Zinciri analizi çalışmaları bizi rahatlıkla ‘rol ve sorumlulukları’ ortaya koymaya ve ‘kritik başarı unsurlarını’ belirlemeye götürecektir. Süreç performans göstergeleri (PI) işte bu noktada rahatlıkla oluşturulabilmektedir.

Bu ilk aşama, derin ve detaylı çalışmayı gerektirir.

Ancak İş Çözümlerinin sağlıklı biçimde hayata geçirilmesinde müthiş kolaylaştırıcı role sahiptir. Artık, süreçlerde ihtiyaç duyulan iş çözümlerinin (CRM, ERP, CSM, gibi) belirlenmesi ve önceliklendirilmesi aşamasına geçilebilir. Öncelik belirlemede, önemli olan ‘doğru işin’ ve ‘doğru işin nasıl yapılacağının’ ortaya konmasıdır. En yüksek fayda potansiyeline sahip (müşteri ilişkileri, verimlilik, kurumsal hafıza, tedarik zinciri yönetimi gibi) iş süreçleri o andaki en ‘doğru’ iş olacaktır. Teknoloji (platform, altyapı, uygulama, süreç, iş katmanlarında) desteği ile daha fazla hız, daha yüksek performans, daha az maliyet gibi unsurlardan hangilerine odaklanacağımız ise hemen ardından yanıt bulması gereken husustur.

Artık, hangi İş Çözümlerine, neden ve hangi kriterlerle gereksinimimiz olduğunu biliyoruz.

Sıra, doğru tedarikçinin saptanmasına geldi. Tedarikçilerin profilleri, çözüm portföyü, deneyimi, proje yaklaşımı, çözüm maliyetleri, servis kapsamları gibi unsurların değerlendirilmesi gerekir. Seçim kriterlerimizi yerine getirecek en uygun tedarikçi adaylarının belirlenmesi, detaylı ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilip, seçilmesi aşamasındayız.

İş Çözümlerinin hayata geçirilmesi başlı başına bir dönüşümdür.

Hayata geçirme aşamaları kavramsal tasarım, uygulama, test ve eğitim faaliyetlerini barındırır. Her ne kadar İş Çözümlerini tedarikçilerin sunduğu ürün ve hizmetlerle hayata geçirsek de, işin çok önemli kısmı işletme yönetimi ve uzmanlıklara düşmekte. Tüm Projenin Üst Yönetim nezdinde bir etkin, yetkin ve etkili bir sponsoru olması işleri hızlandırır ve kolaylaştırır. Üst Yönetim desteği, doğru kararların, doğru zamanda alınmasını sağlar. Bu tür projelerde mutlaka işletmenin de Proje Yönetim yaklaşım ve metotlarını çok iyi biliyor ve uyguluyor olması gerekir. İşletme kaynak ve yetkinliklerinin ölçek olarak böyle projeleri yönetmede yeterli olması önemlidir. Ayrıca proje kapsam ve beklentileri de en baştan her bir tarafça net olarak anlaşılmalıdır. İşe ve işleyişe hâkim, süreçleri iyi bilen kişilerin proje organizasyonunda yer alması şarttır. Konusunda ve sektöründe deneyimli danışmanlarla çalışılmalıdır. Yoksa sunulan çözümler o işletmenin özellik ve gerçeklerinden kopuk olacak ve sahayla buluşmayacaktır. İşletme gerçeklerini dikkate almayan bir dönüşüme olan direnç yüksek olur. İşletmenin ihtiyaçları ne kadar net belirlenirse o kadar optimum çözüme ulaşılır ve esnek uygulama sahası oluşturulabilir.

 • Kurumsal ve operasyonel verimliliği, hızı, akışkanlığı, çevikliği ve performansı nasıl artıracağız?
 • Pazar-odaklılığı, yenilikçiliği ve dijital dönüşümü nasıl gerçekleştireceğiz?
 • Bizim için en doğru iş çözümlerini ve tedarikçileri nasıl belirleyeceğiz?

Amacımız: Kuruluşunuzun müşteri ilişkileri yönetimi, değer zincirinin bütünsel yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel verimlilik ve mükemmellik gibi konularının en doğru iş çözümleriyle adreslenmesi, doğru tedarikçilerin seçilmesi, hayata geçirme projesinin en etkili biçimde yapılması ve kalite güvencesinin sağlanması. Dijital dönüşüm yolculuğunun bu en kritik aşamalarının başarıyla sonuçlandırılması.

Yaklaşımımız: Novida 5-Adımda (5-S) Çözüm© yaklaşımımızı uyguluyoruz.

Not: 6-Sigma Yönetim Stratejisini uygulamak isteyen kuruluşlarda, tüm hizmetleri 6-Sigma yaklaşımına göre ve 6-Sigma danışmanlarımızla uyarlayarak sunuyoruz.

ADIM I. TESPİT: Çalışmaya öncelikle, kuruluşunuzun İş Çözümlerine neden gereksinim duyduğu; değişim gereksinimlerinin neler olduğu; değişim gereksiniminin hangi yaygınlıkta ve ne şekilde algılandığı, değişim için planlana ve yapılan çalışmaları anlamakla başlıyoruz. Ardından, kuruluşunuzun pazar ve paydaşlarıyla ilişkileri, pazar ve büyüme fırsatları, pazar tehditleri; yetkinlikleri; ürün, hizmet ve çözüm portföyü; iş modeli; organizasyonel yapılanması; kültür ve kurumsal sağlığı gibi sahalarına dair gerçeklerini tespit etmeye geçiyoruz.

Bu amaçla, kuruluşunuzun elindeki güncel bilgi, belge ve raporları inceliyoruz; saha çalışması (mülâkat ve gözlem), birebir görüşme ve odak grup çalışmaları yapıyoruz; değerlendirme ve analiz (İş Modeli, Değer Zinciri Analizi, Müşteri İlişkileri Analizi, Tedarik Zinciri Analizi, Süreç Analizi, Kanal Analizi gibi) çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Ana paydaşlarınızın (yatırımcılar, müşteri ve iş ortakları, çalışanlar, tedarikçiler) görüş ve geri bildirimini alıyoruz; böylece pazar ilişkileriniz ve fırsatlarınız, rekabet avantajınız, ürün, hizmet ve çözüm portföyünüzün gücüne, müşteri ilişkileri yönetimine, operasyonel verimliliğinize ve mükemmelliğinize, tedarik zinciri yönetimine, kanal yönetimine kurumsal yetkinlik ve geliştirmeye açık sahalarınıza dair gerçek fotoğrafı çekiyoruz.

Kuruluşunuzun dijital dönüşüm ve operasyonel (süreçler ve sistemler, teknoloji ve altyapı, icraat ve performans) yapılanması ve performansı, potansiyeli ve SWOT analizini oluşturuyoruz.

ADIM II. TEŞHİS: Bu esnada, işletmenizin İş Çözümleriyle Verimlilikte dönüşüme hazırlık ve dönüşüm yolculuğuyla ilgili çalışmaların bir bütün olarak işleyişini ortaya koyacak ve çarkların nerelerde doğru işleyip, nerelerde aksadığını tespit edecek şekilde Novida Yönetim Sistemi©’nin 9 boyutu ve 27 unsuru etrafında Novida Kurumsal Uyumluluk© Analizini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, yapılan çalışma ve analizlere dayanarak, yetkinliklerinizi, gelişmeye açık sahalarınızı, fırsatlarınızı ve pazar tehditlerinizi ortaya koyacak SWOT Analizini de derliyoruz. Kendi gerçekleriniz ve olgunluk düzeyinize göre geliştirme ve stratejik seçenek önerilerimizi sunuyoruz.

ADIM III. TASAVVUR: Hayalden Hayata® Tasarım Atölyesiyle Pazar/müşteri ilişkileriniz ve fırsatlarınız, operasyonel dönüşüm, dijital dönüşüm, değer zinciri, tedarik zinciri, kanal yapılanması ve performansıyla ilgili sahalarda stratejik seçeneklerinize dair katılımcı biçimde fikirler geliştirmenizi, program/proje senaryoları haline getirmenizi ve en değerlilerini seçerek, planlamanızı sağlıyoruz. Böylece fotoğrafınıza daha geniş açıdan bakma ve yaratıcı ve yenilikçi seçenekler geliştirme şansınız oluyor.

ADIM IV. TEDAVİ: Artık kuruluşunuzun hedeflerine ve bünyesine özel (İş Çözümleriyle Verimlilikte dönüşüm) gelişim yol haritasını ortaya koyma ve hayata geçirme sürecinde yol arkadaşınız olma zamanı geliyor. İşletmenizin dönüşüm yolculuğuna dair Pazar/müşteri ilişkileriniz, operasyonel ve dijital dönüşümün, değer zinciri, tedarik zinciri ve kanalın (satış, pazarlama, dijital/sosyal ve hizmet) profesyonel yönetimine dair koçluk, mentorluk, eğitim, ara (interim) yöneticilik, danışmanlık, proje tasarım ve yönetimi yöntemleri ile destek sunuyoruz. Bu aşamada işletmenin gereksinimlerine göre gündeme gelebilecek konular:

 • İş Çözümleri başarı kriterlerinin oluşturulması ve fonksiyon haritasının çıkarılması,
 • Tedarikçi seçim kriterlerinin oluşturulması,
 • Doğru tedarikçinin seçilmesi,
 • İşletmede Proje Yönetiminin hayata geçirilmesi,
 • Dönüşüm sürecinin her boyutuyla ele alınması,
 • Proje Yönetimi ve BT’nin proje boyunca etkili biçimde yönlendirilmesi,
 • Kalite güvencesinin sağlanması,
 • ISO-9001, 6-Sigma, vb. uyumluluğu

ADIM V. TUTARLI İCRAAT & SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM:  İşin en zorlu kısmı, planlanan program ve yaklaşımların hayata geçirilmesi, icraatı kısmıdır. Başlı başına bir değişim/dönüşüm yönetimini gerekli kılar. Dönüşüm boyunca, Novida 4E Dönüşüm© Modeli ve Novida Organizasyonel Davranış© Modeli prensiplerini gözeterek; kalıcı etki sağlamayı hedefliyoruz.

Haziran 2019