KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Evet, biliyoruz ki, risk almak bir girişimcinin ya da iş adamı/iş kadınının en temel itici gücü! Öte yandansa, risk yönetimindeki başarısızlıkların, nelere mal olduğu kolaylıkla göz ardı edilebilmekte. Konu sadece hataları gidermekle sınırlı değil, durumu toparlamak ve düzlüğe çıkarmak için harcanan zamanı da dikkate almak gerekir. Yöneticiler açısından en kritik konu; bir yandan müşterilerine ve kendi işletmesine değer üretme çabası içindeyken; öte yandan, şirketinin ne kadar risk almayı kabul edeceği ve ne kadarına hazırlıklı olduğuna karar verebilmektir. Öyleyse Risk Yönetiminde amacımız; risklerin farkında olmak, bilinçli riskler almak ve ortaya çıkabilecek olumsuz durumları hızla bertaraf edebilecek plan ve hazırlıklara sahip olmaktır.

İşletmeler çoğunlukla ekonomik kriz dönemlerinde ya da işletmenin kendi sorunlu dönemlerinde, riskleri düşünmeye alışmış durumdalar. Kriz geçince hızla eski alışkanlıklara geri dönülmekte. Oysa, risk hayatın her anında ve her yerinde mevcut.

Kurumsal Risk Yönetimi, konuya sistemli ve kalıcı yaklaşım getirilmesi açısından oldukça değerlidir. Kurumsal Risk Yönetimi, sadece finansal durum gibi belli bir sahaya sıkışmış risklere odaklanmaz. Pazarı anlama ve strateji geliştirmeden başlayarak, işletmenin tüm boyutlarını etkileyen risklerin bütünsel bakış açısıyla ve işletmenin tüm katmanlarında, ilgililerce ele alınmasını ve yönetilmesini sağlar. Yöneticilerin belirsizlikle ve ilgili risk ve fırsatlarla etkili biçimde başa çıkabilmesini sağlar. Bu da işletmenin ana işlerine ve değer üretmeye odaklanmasını destekleyecektir. İşletmelerin amaç ve hedeflerini başarabilmelerini sağlayacak faaliyetleri daha iyi izlemek ve kontrol edebilmek için bu yaklaşımın politikalar, kurallar, yönergelerle desteklenmesi gerekir.

Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı, risklerin 4 boyutta yönetilmesine odaklanmaktadır:

1. İşletmenin stratejileriyle, işleyişini ve insan kaynakları kapasitesini uyumlu kılarak;

2. Gerek maddî ve fiziksel, gerekse insan kaynaklarını daha verimli ve etkili yöneterek;

3. Raporların ve bilginin güvenilir kılınmasını sağlayarak;

4. Mevzuat, yasa ve standartlara uyumluluğu tesis ederek.

Peki, Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı neleri içermektedir?

• Öncelikle yönetimin, işletmenin stratejik seçeneklerini değerlendirme ve iş hedeflerini belirleme aşamasında risk iştahını da iyi değerlendirmesi gerekir.

• Aynı şekilde, riske karşı hangi durumda nasıl tepki vereceğini de belirlemesi önemlidir. Örneğin, riskten kaçmayı mı, azaltmayı mı, paylaşma ya da kabul etmeyi mi tercih edecektir?

• Bir diğer konu da; işleyişi, operasyonel sürpriz ve kayıpların önüne geçecek şekilde düzenlemek ve iş kontrollerini zamanında ve doğru biçimde yapmak olmalıdır.

• Ayrıca, İşletmelerin, çoklu ve farklı birimlerden gelebilecek riskleri tanımlama ve yönetebilme becerisi de geliştirmeleri gereklidir.

• Riskleri etkili yönetebilmek, yönetim açısından başlı başına bir fırsat yönetimidir aslında. Potansiyel risk olaylarını kapsamlı biçimde analiz etmek ve farkında olmak kaydıyla yönetim, önündeki fırsatları da daha iyi görebilecek ve gerçekleştirebilecektir.

• Riskle ilgili bilgilerin sağlıklı ve zamanında akması, yöneticiler açısından sermaye ve kaynak aktarımlarını çok daha etkili yapabilmeleri anlamı taşıyacaktır.

Kıssadan Hisse: İşletmelerin Büyümek için Risk Almaya İhtiyacı Var! Ama, Bilinçli ve Yönetilebilecek Risk Almaya!

Işık Deliorman

Novida Global

www.novida.com.tr