Geleneksel BT yönetimi, kuruluşun bilgi teknolojileri ve sistem mimarî ve alt yapısının kurulması, etkili biçinde yönetiminden sorumlu bir birim idi. BT servis kalitesinin iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılması, teknolojik altyapı sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışırdı. BT’de Stratejik Liderlik denildiğinde daha ziyade yönetişim ve örgüt yapısının kurgulanıp, hayata geçirilmesi; BT malî ve İnsan Kaynakları boyutlarının yönetilmesi anlaşılırdı.

Kuruluşların bilişim teknolojilerine dair gereksinim ve taleplerini sağlıklı ve etkili biçimde karşılayabilmek üzere ‘BITA-İş ile Bilişim Teknolojileri uyumluluğunun tesis edilmesi; bilgi teknolojileri, yönetsel ve operasyonel olmak üzere her üç boyutta da uyumluluğu gerekli kılar.

Akıllı, çevik ve esnek bir BT yönetim yaklaşımı sayesinde bilgi teknolojileri hem akışkan ve bütünleşik olarak operasyonları destekleyebilir, hem de maliyet, hız ve kalite gereksinimlerini karşılayabilir. Tüm bu dönüşüm ise, Stratejik BT Yönetimi ve Yönetişimini özüne alır.

BT biriminin artık birçok işletmede, işe değer katan stratejik iş birliği konumuna gelmesi arzu edilmekte. Dijital dönüşümün elzem olduğu, iş ve tüketici deneyiminin öneminin anlaşıldığı bir döneme girdik. Mobil teknolojiler ve yaşam tarzı, bulut bilişim, sosyal medya, büyük veri analitiği, iş zekâsı, siber güvenlik gibi konular sadece verimlilik amaçlı değil, Müşteri deneyimini etkilemek, rekabet avantajı kazanmak, yeni iş modelleri, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek amaçlı önem kazanmakta. Bilginin önemi arttı. Bilgiyi en hızlı anlamlı hale getirip ticarî faydaya çevirenlerin kazandığı dönemdeyiz. Hal böyle olunca, günümüzde, kuruluşun BT (Bilgi Teknolojileri) gereksinimleri ile iş hedefleri arasındaki uyumluluğun önemi kabul edilmiş durumdadır. İş-BT uyumluluğu (BITA), iş kararlarını veren yöneticiler ile bilgi teknolojileri operasyonlarından sorumlu BT yöneticileri arasındaki iletişimin optimizasyonunu içerir.

Stratejik iş birliği konumuna gelen bir BT kuruluşun etkili ve bütünleşik olarak kullanabilmesini sağlamak üzere bilgi yönetimini gerçekleştirmekte. Bilgi teknolojilerinin etkili ve yenilikçi biçimde kullanımını sağlamakta. Müşteri’ye değer katan hizmetlerin sunulması için gerekli BT altyapı, hizmet ve çözümleri sunmakta.

Esnek iş planları ve BT mimarîlerinin devreye alınması kadar etkili maliyet yönetimi de iş-BT uyumluluğu açısından kritik unsurlardır. Bilgi teknolojileri yöneticileri optimum RoI’yi (yatırımın geri dönüşü) sağlayabilecek şekilde iş gereksinimlerine özel çözümler geliştirebilir. Benzer şekilde, iş yöneticileri de teknolojiye ve kuruluşun kısıtlarına dair anlayışlarını geliştirmek üzere gerekli çabayı harcar.

Stratejik BT yönetimi, işin teknolojik altyapı yönetiminden çok daha geniş sorumluluk ve yetkinlikleri gerekli kılmakta.

Talep yönetimi, BT performans yönetimi, ilişki yönetimi, dönüşüm yönetimi, teknolojik eğilimleri takibi ve gündeme/uygulamaya alınması gibi konular işe değer katacak, stratejik iş birliği konumuna gelen BT yönetimi açısından önemli yetkinlik sahalarını oluşturmakta. Sürdürülebilirlik formulünde bilgi ve teknolojinin rolü ne kadar kritikse, stratejik BT yönetiminin de işletmenin akıbetindeki rolü o denli kritik hale gelmiştir. Maliyet, yenileşim (inovasyon), risk ve yönetişimi dengeleyebilen BT sayesinde dijital dönüşüm de daha sağlıklı biçimde gerçekleştirilebilecektir.

Haziran 2019